TBT SPOR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ORGANİZASYON A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu TBT SPOR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ORGANİZASYON A.Ş. (“TBT Spor”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, [TBT Spor tarafından üyeliğiniz kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, farklı içerikler sunmak, TBT Spor tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi] amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıdaki (b) bendinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız ile gerekli ölçüde paylaşılabilecek ve bu kapsamda yurtdışına transfer edilebilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz TBT Spor tarafından [internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, veya diğer fiziki kanallar] gibi farklı kanallardan toplanılmakta olup; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulanabilir olan ilgili mevzuat, sözleşmegibi hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklar

TBT Spor’abaşvurarak, kişisel verilerinizin;

  • işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • işlenmişse bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.


e) Kişisel Verilerinizin Güvenliği

TBT Spor, tüm kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’ni okuduğunuzu, anladığınızı ve serbest iradenizle kabul ettiğinizi bildirmektesiniz. İletilen bilgiler işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar kapsamında üyelik aşamasına devam ettiğinizde kişisel verilerinizin işlenmesine ve paylaşılmasına izin veriyor kabul edilirsiniz. Dilediğiniz zaman üyelikten ayrılarak bu kapsamdan ayrılabilirsiniz.

YASAL UYARI

İşbu web sitesi ile tarafından tarafınıza sağlanan içerikler, web sitesi’nde bulunan videolar, egzersizler, beslenme ve spor bilgileri yalnızca bilgi amaçlıdır. Tıbbi rahatsızlığınız olması halinde web sitesini kullanmayınız. Bu içerikler, kişinin herhangi bir tıbbı rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmış olup bu yönü ile kişiye özgü değildir. Web sitesinde sunulan beslenme ve spor programlarına dair içeriği uygulamadan önce doktorunuza danışınız. Bu web sitesindeki hiçbir program bir doktor tarafından verilen diyet ya da egzersiz yerine geçmemekte olup tüm egzersiz ve beslenme programlarını uygulamak sizin takdirinizde ve sorumluluğunuzdadır.