İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, TBT SPOR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ORGANİZASYON A.Ş.(“TBT Spor”) tarafından işletilmekte olan www.heryerdepilates.com (“Web Sitesi”) üzerinden temin edilen hizmetler sırasında web sitesi kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından TBT Spor ile paylaşılan veya TBT Spor’un Veri Sahibi’nin web sitesini kullanımı sırasında toplanılan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

TBT Spor, Veri Sahibi’nin kişisel verilerine saygı duymakta olup bu kişiler hakkında toplanan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hususunda gerekli özen ve dikkati göstermektedir. Bu Gizlilik Politikası ile toplanan kişisel verilerin türü, bilgilerin toplanma ve kullanılma amacı, işlenme şekli, kimlerle hangi amaçlar için paylaşıldığı ve Veri Sahibi’nin kişisel verilerinin kullanımı konusunda hangi seçeneklere sahip olduğuna ilişkin bilgiler sağlanmaktadır.

Kişisel Veri Kavramı: TBT Spor, Web Sitesi üzerinden üye olan Veri Sahiplerinden ad, soyad, T.C. Kimlik No, doğum tarihi, e-posta, cep telefonu numarası, adresi ve vergi numarası gibi verileri toplamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: TBT Spor tarafından toplanan kişisel verileriniz, üyelik kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerden sizi faydalandırmak için gerekli kullanılabilecektir.

Bunun yanı sıra, TBT Spor, KVKK’nın 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri, Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

- Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin TBT Spor’un ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Kişisel verilerinizin TBT Spor tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

-Kişisel verilerinizin işlenmesinin TBT Spor’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-Kişisel verilerinizin Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; Veri Sahibi’nin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde TBT Spor tarafından işlenmesi,

-Kişisel verilerinizin TBT Spor tarafından işlenmesinin TBT Spor’un veya Veri Sahibi’nin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

-Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TBT Spor’un meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

-TBT Spor tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da Veri Sahibi’nin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,

-Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

-Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler: Yukarıda belirtilen şartlar ve amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere, kişisel veriler hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız ve bağlı oldukları iştirak ve gruplarla paylaşılabilecek ve bu kapsamda yurtdışına transfer edilebilecektir.

Veri Sahiplerinin Hakları: KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca Veri Sahibi, TBT Spor’a başvurarak, kişisel verilerinin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi: TBT Spor, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve hukuken sahip olduğu hakları kullanabileceği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, TBT Spor, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Çerez (Cookie) Kullanımı: Web Sitesi ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik fırsatlarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullanılan çerezler (cookie) hakkında bilgi, www.heryerdepilates.com web sitesine ilk defa giriş yaptığınızda “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

Çerezler, www.heryerdepilates.com web sitesi ziyaret edildiğinde internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayar, cep telefonu veya tablet içerisinde saklanan basit metin dosyalarından ibaret olup; kimlik ve başka özel bilgiler içermez. çerezler, bu tür kişisel bilgiler içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler anonim olarak saklanarak sizi tekrar tanımak ve benzeri hizmetler için kullanılabilir.

Heryerdepilates.com websitesinde ve mobil sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezleri tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise daha uzun süre kalabilir. Bunların dışında üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler ise sizlere daha uygun reklam veya içerik sunmak için kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz edebilmek için Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobi sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızı değerlendirmek, “heryerdepilates.com” web sitesi/mobil site faaliyetini derlemek ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesifaaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Bunun yanı sıra sizler için ilginizi çekebilecek reklamları size sunabilmek amacıyla, Facebook ile de özel hedef kitle oluşturmak amacıyla, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, “heryerdepilates.com” ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden e-posta adresiniz Facebook ile paylaşılmaktadır. e-Posta adresinizi Facebook'a yüklemeden ve iletmeden önce, hash yöntemiyle Facebook tarafından yerel olarak sistemimizde şifrelenir. Facebook ile paylaşılan Hash Yöntemiyle Şifrelenen e-posta adresiniz, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanılacaktır. Üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Facebook sistemlerinden silinirler. Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan Hash Yöntemiyle Şifrelenen Verilerin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bunların dışında içerikleri sosyal medya kanallarında paylaşabilmek için aşağıda bulunan çerezler kullanılmaktadır.

Facebook

3. parti çerez türü kullanılarak entry’leri paylaşmanız ve facebook’a daha kolay erişmeniz sağlanır.

daha fazla bilgi için: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter

3. parti çerez türü kullanılarak entry’leri paylaşmanız ve twitter’a daha kolay erişmeniz sağlanır.

daha fazla bilgi için: https://support.twitter.com/articles/20170528?lang=tr

www.heryerdepilates.com Veri Sahibi’ne özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini iyileştirmek ve/veya Veri Sahibi’nin tercihlerini belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişini izlemektedir.